Konkurs na stanowisko adiunkta

Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. gen. K. Kaczkowskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Ośrodku Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych. 

Od kandydata wymagane są:

  1. Stopień doktora nauk medycznych (biologia medyczna) lub biologicznych. Preferowane studia magisterskie z zakresu biologii lub biotechnologii.
  2. Udokumentowana praca w zespole naukowym w dziedzinie wirusologii nie krótsza niż 4 lata.
  3. Doświadczenie w technikach klonowania genów, tworzenia i analizy bibliotek genomowych.
  4. Doświadczenie w zakresie hodowli in vitro bakterii, linii komórkowych i wirusów.
  5. Znajomość technik analizy molekularnej (PCR z analizą produktów w żelu agarozowym, PCR w czasie rzeczywistym, PCR ilościowy, sekwencjonowanie).
  6. Znajomość technik analizy immunologicznej (Western-blot, techniki serologiczne, ELISA).
  7. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Kandydat jest zobowiązany przedstawić:

  1. Życiorys naukowy, w tym: kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i umiejętności, dyplomy, świadectwa ukończenia kursów, szkoleń.
  2. Referencje od dwóch pracowników naukowych z tytułem lub stopniem naukowym.
  3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższą formuła:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r nr 101 poz. 926 z póź. zm.)

Oferty prosimy składać osobiście w siedzibie Ośrodka (Puławy ul. Lubelska 2) lub drogą elektroniczną wihe@wihe.pulawy.pl

Więcej informacji na stronie
http://www.bip.nauka.gov.pl/